Köln +49(0)221 94336530

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) w Niemczech

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) w Niemczech

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, w której odpowiedzialność jest ograniczona do majątku spółki. Poniżej zaprezentowany jest sposób zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poprzez założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje utworzona osoba prawna z własnymi prawami i obowiązkami prawnymi. Owe prawa i obowiązki są odseparowane od jej wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może samodzielnie pozywać, jak i być pozywaną, może być właścicielem ruchomości i nieruchomości, posiada własny majątek, który jest oddzielny od majątku jej wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może również zostać założona przez jedną osobę (jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Cudzoziemcy również mogą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak też uczestniczyć w stosunku takiej spółki, co nie wymaga żadnego szczególnego pozwolenia (Zob. jednak pkt. 7 – zagraniczny członek zarządu spółki).

2. Odpowiedzialność wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Odpowiedzialność wspólników – jak wskazuje sama nazwa spółki – jest ograniczona. W przypadku gdy spółka popada w kłopoty finansowe wspólnicy odpowiadają do wysokości swoich wkładów, nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności z własnych majątków. Oznacza to, że gdy wspólnicy wnieśli już do spółki wysokość swoich wkładów określoną w umowie spółki, w przypadku niewypłacalności spółki nie są zobowiązani już do wyłożenia własnych środków finansowych. W przypadku, gdy pełna wysokość wkładu nie została jeszcze wniesiona do spółki, wspólnicy odpowiadają tylko wyłącznie do wartości różnicy między wysokością wkładu, do której wpłacenia są zobowiązani, a wysokością, którą do tej pory faktycznie wpłacili.

3. Umowa spółki

Inaczej  niż w przypadku innych form spółek takich jak jawna spółka handlowa (OHG) czy spółka komandytowa (KG) umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zawarta w formie pisemnej. Co więcej, umowa ta musi zostać potwierdzona notarialnie. Umowa spółki musi zawierać następujące postanowienia: nazwę spółki (firma), przedmiot działalności spółki (wyliczenie obszarów działalności), siedzibę spółki, wysokość kapitału zakładowego i wysokość wkładu wpłacanego na poczet kapitału zakładowego przypadającego na każdego wspólnika (wkład na kapitał zakładowy). W przypadku gdy przedsięwzięcie zostaje zawieszone na określony czas lub wspólnicy oprócz wpłacenia wysokości wkładów na poczet kapitału zakładowego są zobowiązani także do innych świadczeń na rzecz spółki, obecność takich postanowień także jest wymagana w umowie spółki.

4. Minimalna wysokość kapitału zakładowego

Ustawowa minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 25.000 euro. Wysokość nominalna udziałów musi być wyrażona w euro w pełnych kwotach. Jeden wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

5. Wkłady

Kapitał zakładowy może składać się z wkładów pieniężnych lub niepieniężnych (rzeczowych). W przypadku pokrycia kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi do momentu wpisu w rejestrze handlowym musi zostać wpłacona jedna czwarta wartości wkładów, co najmniej jednak połowa ustawowej wartości wysokości kapitału zakładowego (12.500 euro). Za zaistnienie niezgodności między tymi wartościami odpowiadają wspólnicy, jednak tylko do wysokości swoich wkładów. W praktyce założenie spółki następuje poprzez otwarcie konta bakowego spółki, które to konto jest pozostawione do dyspozycji wspólników. Dowód wpłaty przedkładany sądowi rejestrowemu może zostać przedłożony w postaci wyciągu bankowego. W przypadku wkładów niepieniężnych, a więc ruchomości, nieruchomości, licencji, przedsiębiorstwa itp. pojawiają się dwie szczególne przesłanki. Po pierwsze, wkład niepieniężny zawsze musi być wniesiony w pełnej wysokości, po drugie – wartość wkładu niepieniężnego musi zostać stwierdzona w sprawozdaniu o wykorzystaniu wkładów niepieniężnych przy zakładaniu spółki.  W przypadku, gdy wkładami niepieniężnymi są rzeczy używane, sąd rejonowy z reguły będzie wymagał przedstawienia opinii biegłego potwierdzającej wskazaną wartość wkładu. Z tych powodów wykorzystanie wkładów pieniężnych pociąga za sobą mniej komplikacji. Gdy tylko część kapitału zakładowego stanowią wkłady niepieniężne, zasady pokrycia kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi zbiegają się.

Przykłady:

a)      W przypadku pokrycia kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi jego wartość powinna wynosić 25.000 euro. Wpłacona musi zostać kwota przynajmniej 12.500 euro. Taka sama kwota musi zostać wpłacona w przypadku kapitału zakładowego wynoszącego 50.000 euro. W przypadku kapitału zakładowego w wysokości 100.000 euro wpłacona musi zostać kwota przynajmniej 25.000 euro.

b)      Kapitał zakładowy wynosi 25.000 euro, w tym 5.000 euro przypada na wkłady niepieniężne. Wkłady niepieniężne muszą zostać wniesione w pełnej wysokości. Ponieważ wpłacone muszą zostać przynajmniej jedna czwarta z kwoty stanowiącej wartość wkładów pieniężnych (20.000 euro) czyli 5.000 euro, jednak łącznie przynajmniej 12.500 euro, wpłacenie 5.000 euro nie jest w tym przypadku wystarczające. Mianowicie musi zostać wpłacone 7.500 euro, aby łącznie z wartością wkładów niepieniężnych została osiągnięta wartość 12.500 euro. Gdyby natomiast wartość wkładów niepieniężnych wynosiła 10.000 euro, wówczas dla osiągnięcia wymaganej minimalnej wysokości pokrycia wartości wkładów (12.500), ewentualnie jej przekroczenia wystarczające jest wpłacenie jednej czwartej wysokości wartości wkładów pieniężnych wynoszących w tym przypadku 15.000 euro, a więc 3.750 euro (10.000 euro + 3.750 euro + 13.750 euro).

6. Nazwa i przedmiot działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być firmą  zawierającą informację o wspólnikach, firmą zawierającą informację o  celach przedsięwzięcia, firmą fantazyjną lub dowolną kombinacją wyżej wymienionych możliwości. Wymagane jest przy tym zawsze, aby obrana firma posiadała zdolność wyróżniającą oraz odróżniającą ją od innych istniejących firm, oraz określenie formy osoby prawnej „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” („Gesellschaft mit beschraenkter Haftung”) lub inny ogólnie przyjęty skrót tego określenia. Określenie typu „ Textil GmbH” nie jest więc dopuszczalne. Nazwa firmy nie może zawierać elementów wprowadzających w błąd co do stosunków gospodarczych istotnych dla omawianego obszaru działalności gospodarczej. W szczególności zaleca się konsultację z właściwą spółce Izbą Gospodarczą lub Handlową w celu sformułowania brzmienia firmy i określenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. W związku z tym może być wtedy również sprawdzone, czy w tej samej miejscowości, ew. w tej samej gminie zostało już użyte oznaczenie firmy, które nie odróżnia się wystarczająco od proponowanego oznaczenia, co powoduje niemożność jego wykorzystania.

7. Zarząd

Wspólnicy ustanawiają zarząd spółki. Członkami zarządu mogą być również obcokrajowcy. W przypadku gdy spółka zarządzana jest w przeważającej części z terytorium Niemiec, wymagane jest pozwolenie na stały pobyt, ew. pozwolenie na pracę. Zarząd reprezentuje spółkę w stosunkach zewnętrznych. Członkowie zarządu muszą pisemnie oświadczyć, że nie istnieją żadne przesłanki, które nie pozwalają na ich powołanie (jak czyny karalne popełnione w związku z upadłością lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej) oraz, że zostali pouczeni o nieograniczonym obowiązku udzielenia informacji przed sądem.

8. Poświadczenie notarialne i wpis do rejestru

Najpóźniej w tym momencie notariusz musi poświadczyć notarialnie umowę spółki oraz wniosek o zgłoszenie spółki do rejestru handlowego. Często zalecana jest pomoc notariusza lub adwokata już podczas przygotowywania umowy spółki i zgłoszenia wniosku o wpis do rejestru handlowego. W praktyce są wtedy wykorzystywane przygotowane przez daną kancelarię standardowe teksty umów. Notariusz przesyła sądowi rejonowemu wniosek łącznie ze wskazanymi w art. 8 GmbH-Gesetz załącznikami. W przypadku wątpliwości sąd rejonowy żąda opinii właściwej Izby Gospodarczej lub Handlowej. Jeśli podczas kontroli spełnienia przesłanek pozwalających na wpis w rejestrze sąd rejonowy nabierze co do ich spełnienia wątpliwości, poinformuje on o tym składającego wniosek bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo notariusza oraz przyzna możliwość odwołania.  O ile nie powstały żadne powody dla odrzucenia wniosku, następuje wpis do rejestru. Od momentu wpisu do rejestru spółka istnieje w sensie prawnym. Wczesniej mamy do czynienia ze spółką w organizacji, do której przepisy GmbHG stosuje się tylko częściowo. Nie istnieje tu ograniczenie odpowiedzialności jak w już sformowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Rejestracja działalności gospodarczej

Długość postępowania o wpis do rejestru handlowego zależy od kwestii, czy w czasie trwania postępowania rejestrowego działalności gospodarczej będą musiały zostać rozwiązane dodatkowe problemy. Jeśli nie, powinny na to zostać zaplanowane 4 tygodnie od momentu wysłania dokumentów rejestracyjnych przez notariusza do sądu rejonowego. Poza tym do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają zastosowanie te same obowiązki rejestracyjne jak dla każdej innej nowopowstałej działalności. Tak więc, po dokonaniu wpisu do rejestru handlowego rejestracja działalności gospodarczej jest przekazywana właściwemu urzędowi. Używany formularz urzędowy zawiera także kopie dla dalszych postepowań rejestracyjnych, takich jak rejestracja w urzędzie finansowym, czy we właściwych zrzeszeń zawodowych.

10. Listy handlowe

Listy handlowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, także te w formie e-maili lub faxu musza zawierać określone elementy. Obok wskazania firmy spółki, jej formy prawnej i siedziby muszą wskazywać sąd rejestrowy siedziby spółki i numer, pod którym spółka widnieje w rejestrze, a także wszystkich członków zarządu łącznie z ich imionami i nazwiskami rodowymi. Jeśli spółka utworzyła radę nadzorczą dochodzą do tego pełne imiona i nazwiska jej członków. Z wydrukowaniem wzoru listów handlowych powinno poczekać się do momentu wpisu w rejestrze handlowym, ponieważ wcześniej często dopuszczalność określenia firmy spółki nie jest potwierdzona i, przede wszystkim, nie jest znany numer pod którym spółka widnieje w rejestrze handlowym, a który musi widnieć na liście handlowym.

Kancelaria w Kolonii (Köln)

BS LEGAL Rechtsanwälte

Dürener Straße 270
50935 Köln
Deutschland

 
 +49 (0) 221 94 336 530
 +49 (0) 221 94 336 531

 
 www.bs-legal.pl

Kancelaria w Düsseldorfie

BS LEGAL Rechtsanwälte

Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Deutschland

 
 +49 (0) 211 30 132 419
 +49 (0) 211 30 132 200

 
 www.bs-legal.pl