Köln +49(0)221 94336530

Prawo Transportowe

Prawo Transportowe

W ramach tej dziedziny prawa oferujemy Panstwu nastepujące usługi:

  • doradztwo w zakresie regulacji dotyczących przewozu osób i rzeczy
  • opieka prawna przedsiębiorcow wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego (samochodowego)
  • doradztwo w sporządzaniu umów o pracę i zatrudnianiu kierowców
  • opieka prawna w przypadkach problemów z pracownikami przed sądem pracy
  • reprezentacja przewoźników i firm spedycyjnych
  • windykacja należności

Gdy chodzi o prawo transportowe czy spedycyjne, jako pierwsze rozważane są zazwyczaj problemy, z jakimi spotykają przedsiębiorstwa transportowe na terenie Niemiec. Ze względu na szczególne właściwości i cechy prawa transportowego czy spedycyjnego wszystkie osoby zaangażowane w dany przewóz towarów napotykają różne problemy. Ponieważ polskie przedsiębiorstwa transportowe w Niemczech stają się coraz bardziej popularne, najważniejsze kwestie związane z prawem transportowym i spedycyjnym powinny zostać wyjaśnione.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym problematykę prawa transportowego i spedycyjnego w Europie jest konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Postanowienia konwencji przewyższają rangą prawo narodowe dotyczące problematyki transportowej i spedycyjnej.  Strony umowy spedycyjnej są zobowiązane stosować się do przepisów konwencji, gdy kraj nadania lub odbioru jest krajem-sygnatariuszem konwencji. Konwencja znajduje zastosowanie jedynie w przypadku załadowanych pojazdów kołowych oraz nie znajduje zastosowania w przypadku transportu przesyłek pocztowych, rzeczy przesiedlenia i zwłok.

Międzynarodowy List Przewozowy CMR

W liście przewozowym znajdują się nie tylko informacje dotyczące nadawcy czy odbiorcy towaru, ale także wszystkie inne informacje mające znaczenie w przypadku danego transportu, np. wartość przewożonych towarów. Z tego powodu list przewozowy może zostać określony mianem najważniejszego dokumentu dotyczącego każdego konkretnego przewozu. Aby uniknąć możliwości obchodzenia przepisów Konwencji CMR zabronione jest przeładowywanie towaru po jego załadunku. W takim przypadku dochodziłoby do przewozu łączonego.

Jedną z najważniejszych informacji znajdujących się w liście jest wartość przewożonych dóbr. Może zostać ona wskazana jako konkretna suma. Drugą ewentualnością jest rezygnacja ze wskazania konkretnej wartości i zawarcie postanowienia, na mocy którego przewoźnik będzie odpowiadał w wysokości 8,33 SDR za każdy kilogram przewożonego towaru.

Z listem przewozowym łączy się powstanie i zakończenie stosunku prawnego między jego stronami. Dostawca musi odnotowywać w nim wszelkie istotne informacje dotyczące przewozu. Odbiorca musi potwierdzić odbiór. W przypadku odbioru towaru bez zastrzeżeń domniemywana będzie prawidłowość informacji zawartych w liście. Niedostrzegalne szkody powinny zostać zgłaszane w ciągu 7 dni roboczych, zaś roszczenie odszkodowawcze w przeciągu 21 dni. Posiadając oryginał listu można domagać się zapłaty za dokonany przewóz.

Prawo właściwe

Ponieważ w umowie dotyczącej usług spedycyjnych najczęściej ścierają się ze sobą interesy wielu osób, jak np. nadawcy, spedytora, odbiorcy, przewoźnika, pod-przewoźnika, ubezpieczyciela i magazyniera, którzy na dodatek często pochodzą z rożnych krajów pojawia się pytanie, jakie prawo będzie prawem właściwym dla danej umowy przewozu towarów. W przypadku, gdy strony nie porozumiały się co do prawa właściwego wcześniej, ewentualne spory prawne powinny zostać rozpatrzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Rzym I. Według nich zastosowanie znajduje prawo państwa, w którym przewoźnik ma swoją siedzibę. Tu muszą jednak zostać spełnione dodatkowe przesłanki -  w tym kraju musi znajdować się miejsce załadunku lub rozładunku, czy też   miejsce siedziby nadawcy. Załóżmy, że polskie przedsiębiorstwo na zlecenie niemieckiego kontrahenta dokonuje transportu z Polski do Niemiec. Wtedy zastosowanie znajdzie prawo polskie. Jednak gdy miejsce załadunku będzie znajdować się na Węgrzech, wtedy zastosowanie znajdzie prawo państwa, do którego towar jest transportowany.

Przedawnienie

Roczny termin przedawnienia jest w Niemczech o jeden dzień dłuższy niż w Polsce. Biegnie on od pierwszego dnia po dokonaniu przewozu, natomiast w Polsce zaczyna się on już w dniu dokonania przewozu.

Przewóz towarów niebezpiecznych

Zarówno w Niemczech jak i w Polsce obowiązują przepisy konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych  (ADR) oraz przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.  W praktyce istotne znaczenie posiada także rozporządzenie regulujące uprawnienia służb kontrolnych BAG. W rozporządzeniu o kontroli przewozu towarów niebezpiecznych na drogach i w przedsiębiorstwach (GGKontrollV) uregulowany został zakres uprawnień służb kontrolnych, takich jak np. przeprowadzanie kontroli na drodze czy uprawnienie do zabezpieczenia przewożonego towaru. Uregulowania dotyczące ustalania trasy przewozu, przerw w transporcie oraz przeładunku towarów niebezpiecznych zostały uregulowane w rozporządzeniu dot. wewnątrzkrajowego i zagranicznego drogowego, kolejowego oraz śródlądowego przewożenia niebezpiecznych towarów (GGVSEB).

 

Adwokaci BS LEGAL oferują poradę prawna w prawie transportwym i reprezentację mandantów w języku niemieckim, polskim i angielskim w Kolonii, NRW i na całym terenie Niemiec.
W związku ze współpracą z polskimi prawnikami jesteśmy w stanie wspierać Państwa w kwestiach prawa polskiego i pytaniach transgranicznych.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.