Köln +49(0)221 94336530

Wypadek komunikacyjny w innym państwie należącym do UE

Wypadek komunikacyjny w innym państwie należącym do UE

W przypadku wypadku, do którego doszło w innym państwie należącym do UE osoby zainteresowane zadają sobie wiele pytań, m.in. tych dotyczących sądu, do którego należy wnieść pozew czy prawa, według którego będzie regulowana szkoda.

Możliwość wniesienia pozwu w miejscu zamieszkania

Poszkodowany w wypadku samochodowym np. we Francji nie musi wnosić pozwu przeciw osobie, które spowodowała wypadek i jego zakładowi ubezpieczeń we Francji. Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I) przyznaje takiej osobie możliwość wniesienia pozwu w miejscu jej zamieszkania. Przesłanką jest jedynie okoliczność, że siedziba jej zakładu ubezpieczeń znajduje się w UE. Gdy przesłanka ta jest spełniona, roszczenia dochodzone z wypadku, do którego doszło w kraju nienależącym do UE (np. Szwajcarii) również mogą być dochodzone w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania zainteresowanego, np. w Niemczech.

Prawo zagraniczne jako prawo właściwe

Okoliczność, że dla rozstrzygania sporu dotyczącego wypadku w innym kraju UE właściwy miejscowo będzie niemiecki sąd nie oznacza, że właściwe dla rozstrzygania sporu będzie również niemieckie prawo. Także niemieckie sądy rozstrzygając spór muszą ewentualnie stosować prawo innego państwa. W zależności od prawa, które znajduje zastosowanie widoczne stają się znaczące różnice w regulacji kwestii szkód na osobie czy szkód na samochodzie. Często sądy informują o treści prawa zagranicznego poprzez publikacje w „Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych“.

Osobie, która nie ponosi winy w spowodowaniu wypadku samochodowego w innym kraju UE lub ponosi ją jedynie częściowo przyznana jest możliwość wniesienia pozwu bezpośrednio w miejscu swojego zamieszkania, co znacznie ułatwia dochodzenie swoich praw. W dalszych kwestiach wiążących się z Państwa problemem chętnie służymy Państwu pomocą.