Köln +49(0)221 94336530

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

W czerwcu 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w którym potwierdził, że pracownicy sezonowi oraz delegowani z krajów UE mogą występować z roszczeniem o zasiłek rodzinny (Kindergeld). Od tego czasu znacznie wrosła liczba wniosków składanych przez obcokrajowców w tej sprawie. Warto więc przyjżeć się  warunkom koniecznym do przyznania powyższego świadczenia.

O zasiłek można wnioskować do czterech lat wstecz.

Zasiłek na dzieci wynosi obecnie 188 € miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie 194 €, na czwarte i każde kolejne dziecko jest to kwota w wysokości 219 € miesięcznie.

Osoby uprawnione do wystąpienia z roszczeniem

Krąg osób uprawnionych do składania wniosku o świadczenia na dzieci określa  § 62 (1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG). Zgodnie z nim roszczenie takie przysługuje temu, kto ma na terenie kraju miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu lub temu, nie spełnia wprawdzie tych warunków, ale na którym zgodnie z §1 ust.2 ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy lub jest zgodnie z §1 ust.3 traktowany tak, jakby taki obowiązek na nim ciążył.

Każdy, kto spełnia powyższe warunki, posiada przynajmniej jedno dziecko i którego nie dotyczą wyłączenia z §65 EStG lub prawa międzynarodowego, może wystąpić z roszczeniem o zasiłek dla dziecka.

Według prawa niemieckiego polscy pracownicy sezonowi/ delegowani mogą więc występować o to świadczenie w czasie ich pobytu na terenie Niemiec, gdy ciąży na nich nieograniczony obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Miejsce zamieszkania/ miejsce stałego pobytu

Dla wystąpienia z roszczeniem nie ma znaczenia, czy ktoś ma miejsce zamieszkania wyłącznie na terenie Niemiec, czy też jednocześnie w kilku państwach. Może również dojść do sytuacji, gdzie różne są miejsce zamieszkania i stałego pobytu. Jeśli rodzic ma miejsce zamieszkania na terenie Niemiec, bez znaczenia jest miejsce stałego pobytu. Przesłanka miejsca stałego pobytu będzie natomiast badana dopiero wtedy, gdy miejsce zamieszkania jest zagranicą. Trzeba wówczas sprawdzić, czy w tym państwie przysługują porównywalne świadczenia rodzinne i jeśli tak, to które roszczenia mają pierwszeństwo.

Ustawa definiuje pojęcie miejsca zamieszkania. Dana osoba ma miejsce zamieszkania tam, gdzie znajduje się jej mieszkanie. Musi przy tym z okoliczności wynikać, że będzie ona utrzymywać to mieszkanie i przynajmniej regularnie z niego korzystać. Nie wystarczy dla przykładu okazjonalne odwiedzanie mieszkania w celach wypoczynkowych. Jeżeli ktoś wykonuje pracę w innym miejscu, warunki są spełnione jeśli członkowie rodziny pozostają w danym mieszkaniu. Jeśli natomiast cała rodzina przebywa przez dłuższy czas za granicą, w dalszym ciągu posiadając mieszkanie w Niemczech, zachowują miejsce zamieszkania w Niemczech jeśli pobyt zagraniczny nie przekaracza 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach- roku.

Miejsce zwykłego pobytu jest tam, gdzie dana osoba się zatrzymała i z okoliczności wynika, że przebywanie na tym terenie nie jest przejściowe. Taki stan rzeczy zakłada się przy pobycie przekraczającym 6 miesięcy. Chodzi tutaj o fizyczną obecność na terenie państwa.  Jeśli przebywanie na terenie kraju jest związane wyłącznie z wykonywaniem działalności zawodowej, natomiast mieszkanie jest za granicą, za miejsce stałego pobytu uznaje się w dalszym ciągu zagranicę.

Miejsce zamieszkania/ miejsce zwykłaego pobytu dzieci

Roszczenia o zasiłek dla dzieci może być uwzględniony zasadniczo tylko w przypadku dzieci, które mają miejsce zamieszkania/ zwykłego pobytu na terytorium kraju lub w innym państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Okręgu Gospodarczego.