Köln +49(0)221 94336530

Wizyta u nas w Kolonii

Na co należy zwrócić uwagę podczas pierwszej wizyty u adwokata?

Także Państwo mają wpływ na to, jak owocna będzie Wasza pierwsza wizyta w naszej kancelarii w Kolonii (Köln). W tym celu muszą Państwo zastanowić się i  kompleksowo przygotować wszystkie istotne kwestie dotyczące danego problemu prawnego. Powinni Państwo przynieść ze sobą wszystkie dokumenty, które dotyczą sporu, jak np. umowy, korespondencję ze stroną przeciwną. Skompletowanie dokumentów jest odpowiednim momentem na ponowne przyjrzenie się nim i zrobienie przydatnych później notatek, dzięki którym istotne szczegóły sprawy nie zostaną pominięte przez nas w jej dalszym toku. Pomocnym jest chronologiczne ułożenie najważniejszych kwestii związanych ze sprawą, takich jak np. czas powstania problemu, podjęte przez Państwa wcześniej działania,  zachowanie pozostałych zainteresowanych oraz przeprowadzone w związku ze sprawą rozmowy. Dzięki temu o wiele łatwiejsze staje się skonkretyzowanie Państwa problemu prawnego. Powinni Państwo również przygotować spis wszystkich dotyczących sprawy dat, tak aby móc sprawdzić, czy przysługujące danym środkom prawnym terminy nie upłynęły.

Powinni Państwo także rozważyć, czy chcą powołać w danej sprawie świadków, którzy mogą potwierdzić przedstawioną przez Państwa wersję wydarzeń.

Szczególnie w przypadku procesu  ważne jest, aby wszystkie istotne kwestie dotyczące sprawy zostały nam jak najszybciej przedstawione. Po pierwsze, pozwoli to nam na takie skonstruowanie pisma procesowego, które w sposób kompletny i przekonujący przedstawi Państwa racje. Nie zostaną Państwo w efekcie zaskoczeni przez przeciwnika procesowego. Po drugie, podczas trwania postępowania zostaną ustanowione terminy, w czasie których możliwe będzie wniesienie określonych środków dowodowych. W przypadku niedotrzymania owych terminów będą one uznane za spóźnione i najprawdopodobniej wykluczone z postępowania.  Przede wszystkim należy  wziąć pod uwagę to, że w trakcie postępowania w drugiej instancji nie mogą zostać przedstawione nowe dowody. W sytuacji więc, gdy dany istotny dla sprawy dokument lub zeznania świadka nie zostaną wykorzystane, odpada możliwość późniejszego skorzystania z nich.

Ponadto powinni Państwo skontaktować się z nami przed podjęciem przez nas jakichkolwiek działań, w celu klarownego przedstawienia warunków pełnomocnictwa-  dokładnie dowiedzieć się o kosztach postępowania i wynagrodzeniu, które przewidujemy za swoje usługi, aby móc właściwie ocenić swoją sytuację.

Wskazówka:

O ile posiadają Państwo ubezpieczenie, powinni Państwo przynieść swoją polisę już na pierwsze spotkanie z nami. Wtedy będziemy mogli Państwu pokazać, w jakim stopniu koszty związane z Państwa sprawą zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń, oraz czy muszą zostać w tym celu spełnione określone warunki. W ten sposób będziemy mieli możliwość kompleksowego nakreślenia Państwu przewidywanych kosztów związanych z Państwa sprawą.

Jak przebiega spór prawny

Powstanie sporu  nie musi automatycznie prowadzić do sądowej próby rozwiązania go, także w sytuacji, gdy korzystają Państwo z pomocy adwokata. Aby zaoszczędzić pieniądze i czas, często rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wcześniejsze skorzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporu. Polubowne zakończenie sporu wydaje się dobrym rozwiązaniem zwłaszcza wtedy, gdy pozostają Państwo z drugą stroną sporu w jakichkolwiek relacjach osobistych czy zawodowych (np. sąsiedztwo, stosunek pracy).

Także w przypadku postępowania rozjemczego czy arbitrażowego najlepszym doradcą będzie dla Państwa adwokat. Omówi on z Państwem najlepsze metody prowadzenia rozmów i ewentualnie je także dla Państwa przeprowadzi.

Ponadto, istnieją adwokaci specjalizujący się w pozasądowym rozwiązywaniu sporów jako pośrednicy między stronami. Tzw. mediator nie ma kompetencji, aby rozstrzygać spór, może jednak tak poprowadzić rozmowy z jego stronami, aby możliwe stało się osiągnięcie kompromisu.

W przypadku, gdy wyłączona jest możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporu lub taki sposób nie przynosi spodziewanych rezultatów, spór może zostać rozstrzygnięty na drodze sądowej. Państwa adwokat poinformuje Państwa wcześniej o spodziewanych wynikach postępowania. Powinni Państwo także na samym początku uzgodnić z nim jakie koszty niesie ze sobą postępowanie sądowe. Osoba, która pierwsza złożyła pozew jest zazwyczaj pierwszą osobą, która musi uiścić opłaty sądowe. Ponadto także w trakcie procesu mogą pojawić się dodatkowe koszty. W przypadku korzystnego dla Państwa wyroku, mogą Państwo domagać się od przegranego zwrotu kosztów postępowania, tzn. opłat sądowych i kosztów adwokackich.

Postępowanie sądowe rozpoczyna się wniesieniem pozwu. Pozew zostaje dostarczony sądowi i przeciwnikowi procesowemu, przy czym określony zostaje termin, w jakim może on zająć swoje stanowisko. W zasadzie sprawa prowadzona jest ustnie przed sądem. W trakcie tzw. głównego terminu sprawa jest dokładnie opisywana oraz przytaczane są dowody na poparcie swoich racji. Środki dowodowe muszą najczęściej zostać wskazane w określonym terminie. Dlatego tak ważne jest, aby Państwa adwokat miał możliwość jak najwcześniejszego zapoznania się z nimi (jak np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych).

Po zakończeniu tego etapu postępowania przychodzi kolej na wydanie wyroku. Po ogłoszeniu wyroku zostaje on doręczony stronom. Jeśli jednak sąd dojdzie do wniosku, że konieczne jest dalsze wyjaśnienie sprawy, przedstawiane są dalsze dowody i stanowiska stron.

Wskazówka:

Nawet w trakcie postępowania sądowego zawsze może dojść do ugody między stronami.